Nans.

Ok a begint wie noe in oons veerde seizoen

Dan kan ut wenne daj em gin onderwarp bie de haand hebt

Aj dan zo ok gin veurwarp kunt pakken

Hoej ok nans oaver te skriem

Bie ut tweede koeplet

Leas ie toch weh wieder

Zolle noe toch nog wat u’vunn hem

Zodat wie oons nans zörge oaver hoef te maaken

Heb noe weh oaveral e’zög

Ma hebt nans wat kunnen vinn

Heb in alle meugeleke hoekn e’kekken

Zelfs nog ut vloerkleed van de kaante had

As ut vandaage nie lukt

Kan’k monn ok nog kieken

Of aans oavermonn probeern

Nans gin zörge hieroaver

Aj hier noe nog ant leazen bint

Beheur ie tut de trouwe leazers van Piet

Doar bin ik oe dankbaar veur

Ok a giet dit gedich em nans oaver

©2020 Piet Plezier.

Klik hier um noa boam te goane.